windows10系统下设置mtu值的方法windows10系统下设置mtu值的方法

http://www.xitongcheng.com/jiaocheng/win10_article_34701.html

以下为服务器上使用  iptables 调整 MTU  方法,它起那么一点作用

https://www.zeitgeist.se/2013/11/26/mtu-woes-in-ipsec-tunnels-how-to-fix/

ifconfig ipsec0 mtu 1360

iptables -t mangle -A FORWARD -o ens4 \
 -p tcp -m tcp –tcp-flags SYN,RST SYN \
 -m tcpmss –mss 1361:1536 \
 -j TCPMSS –set-mss 1360

echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/ip_no_pmtu_disc

—————————
iptables -t mangle -A FORWARD \
  –match policy –pol ipsec –dir in \
  -s 192.168.31.0/24 \
  -o ens4 \
  -p tcp -m tcp –tcp-flags SYN,RST SYN \
  -m tcpmss –mss 1361:1536 \
  -j TCPMSS –set-mss 1360

iptables -t mangle -A FORWARD -o ens4 \
  -p tcp -m tcp –tcp-flags SYN,RST SYN \
  -s 192.168.31.0/24 \
  -m tcpmss –mss 1361:1536 \
  -j TCPMSS –set-mss 1360

iptables -t mangle -A FORWARD -o ens4 -p tcp -m tcp –tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS –set-mss 1360

https://cloud.google.com/vpn/docs/how-to/creating-vpns

原文链接:,转发请注明来源!
评论已关闭。